yspnews210763 4วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม วินัย และจิตสาธารณะ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุบัน พรมจารีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 180 คน โดยโครงการอังคารแรกของเดือนเป็นกิจกรรมโฮมรูมรวม สวดมนต์ไหว้พระ และเจริญสมาธิ ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  ส่วนวันอังคารสัปดาห์ถัดไป เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในบริเวณโรงเรียน

yspnews210763 2yspnews210763 3yspnews210763 5yspnews210763 1