yspnews220763 1

ในวันพุทธที่ 22 กรกฎาคม 2563  ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.28

yspnews220763 4

ครั้งที่ 3/2563  พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับโล่และเกียรติบัตร โดย นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จำนวน 14 รางวัล โดยได้รับรางวัลดังนี้

 • โล่รางวัลสถานศึกษาที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • โล่รางวัลสถานศึกษาที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2560-2562)
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2560-2562)
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 • นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน
 • yspnews220763 2yspnews220763 3yspnews220763 5