yspnews240763 1

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นายชาติชาย  สิงห์พรมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์

เป็นประธานในการประเมินครูผู้ช่วย รอบ 2,3 (ประเมินการสอนในห้องเรียน) พร้อมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมประเมิน  โดยมี นางนิพาภรณ์  กัลปดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมให้กับกำลังใจ ซึ่งผู้รับการประเมินมีดังนี้ นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์, นางสาวนิตยา  รักบุญ, นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน, นายอิสระพงษ์  ทาฤทธิ์, นายชัชวาลย์ ยุบลศรี

yspnews240763 2yspnews240763 3yspnews240763 4yspnews240763 5