yspnews250863 1

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

yspnews250863 2yspnews250863 3yspnews250863 4yspnews250863 5

เตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกลุ่มสาระฯภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จาก 27 โรงเรียน จำนวน 81 คน พร้อมได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา 27 โรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม