1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในนามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ชัชพล รวมธรรม

1

วันที่  10 พฤษภาคม  2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมชมและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  

1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่4