2 1

2 3S 39018510S 39018512S 39018513S 39018515S 39018516S 39018517S 39018518S 39018519S 39018520วันที่ 1 มีนาคม  2565  นางนิพาภรณ์  กัลปดี รองผู้อำการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ดร.วราพร  แก้วใส  พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมรำบวงสรวง ชุด "บำบวงยศสุนทร"   

1 1

วันที่ 1 มีนาคม 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  รับมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร โดย นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ในพิธิเปิดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565

1

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นางสาวณัฐฐิรา  ธนาคุณ ผู้อำนวยการงานเครือข่ายทางการศึกษา  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการวิจิตรทัศนาจตุรภาคีนาฎยลีลารังสรรค์ โดยมี นางสาวประภัสสร ปัญญาพ่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู