ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

https://www.facebook.com/wichakanYSP/photos/pcb.2962732697115707/2962727853782858/