032 ช่องรับฟังความคิดเห็น  กลุ่มที่ 3 ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ
+ คำชี้แจง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานของท่านและเติมข้อควาามให้สมบูรณ์ ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1