0

Home

ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ได้พบปะกับนักเรียน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

และต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี จากนั้น ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ได้พบปะกับนักเรียนและแสดงความรู้สึกที่ได้มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สถานที่ที่ท่านเคยดำรงค์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านมา และให้แนวนโยบายในการนำโรงเรียนก้าวสู่ความสำเร็จต่อไป พร้อมให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะครู บุคลากร  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Share