Print
Category: ITA Online 2020
Hits: 2361

O20

บทสรุป โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2562  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดาเนินงานโครงการที่ 1 การบริหาร และการจัดการตามนโยบายปฏิรูป การกระจายอานาจ SBM ตามกลุ่มบริหารงานหลัก/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโดยภาพรวม

สรุปผลโดยภาพรวมการดาเนินการตามโครงการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีงบประมาณ 2562

powered by social2s