พ.ย. 27

ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ สู่กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ก.ย. 24

พิมพ์เกียรติบัตรเข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19/2560

♥พิมพ์เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19/2560 ♥

                                    

ก.ย. 23

ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

สอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน  2560 

1. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันและได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา กลุ่มสาระคณิตฯจะจัดส่งเงินรางวัล(ธนาณัติ)ไปที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ให้ติดต่อรับที่โรงเรียน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หากเลยกำหนดแล้วยังไม่ได้รับ ติดต่อกลับมาที่ line ID: @oob9452f หรือ โทร.  08-79615762(ครูเกษอาภรณ์)

2. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ให้โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560 ที่ http://www.ysp.ac.th/math หรือ https://www.facebook.com/mathyaso  

3. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอขอบคุณ โรงเรียน ครู  ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งต่อๆไปเหมือนเช่นเคย

 

♥ เกณฑ์การตัดสิน ♥

ตัดสินตามคะแนนรวมที่ได้สูงสุดของแต่ละระดับเรียงจากมากไปหาน้อย

ถ้ามีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน จะพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

                   1)   พิจารณาคะแนนข้อสอบอัตนัย คะแนนอัตนัยที่มากกว่าจะได้ลำดับที่ดีกว่า

                   2)   ถ้าคะแนนอัตนัยเท่ากันอยู่ ผู้ที่มีเลขที่สมัครก่อนจะได้ลำดับที่ดีกว่า

                   3)   ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดสอบ ถือเป็นที่สิ้นสุด

                    รางวัลการสอบแข่งขัน   รางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละระดับชั้น

                  อันดับที่  1    ทุนการศึกษา 2,000 บาท    จำนวน 1 รางวัล

                  อันดับที่  2    ทุนการศึกษา 1,500  บาท    จำนวน 1 รางวัล

                  อันดับที่  3    ทุนการศึกษา 1,000  บาท    จำนวน 1 รางวัล

                  อันดับที่  4    ทุนการศึกษา  500  บาท     จำนวน 1 รางวัล

                  อันดับที่  5 – 10  รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา 200 บาท จำนวน 6 รางวัล

                   รวมรางวัลแต่ละระดับ 6,200 บาท

 

ผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ระดับชั้น จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย
ป.3-4 556 92 3 25.37
ป.5-6 957 95 6 44.79
ม.1 745 88 3 29.57
ม.2 629 93 6 29.93
ม.3 626 85 2 24.96

มิ.ย. 25

MATHCAMP2017

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ ที่จัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Read the rest of this entry »