การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

 

  • เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ (โปรดตรวจสอบรายชื่อก่อนห้ามกรอกข้อมูลซ้ำ) 
  • ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครที่นี่     การค้นหารายชื่อที่สมัครแล้วเพียงพิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุล ในการค้นหา
  • ในกรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมาก โหลด ไฟล์ที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูล จากนั้นส่งไฟล์รวมทั้งหลักฐานการโอนเงิน    ส่งกลับมาที่ ysmathtest@gmail.com เพื่อนำเข้าระบบต่อไป

หมายเหตุ : หากสมัครแล้วไม่พบข้อมูลสอบถามรายละเอียดที่ line ID :@oob9452f

รายชื่อผู้ที่สมัครสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

กำหนดการสอบ  ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบที่นี่


วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00 – 16.30 น.

นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบเพื่อตรวจสอบห้องสอบและแผนผังการนั่งสอบก่อนเวลา 12.30 น. และ นำปากกา  ดินสอดำ2B    และยางลบ   ไปในวันสอบด้วย    โดยมีกำหนดการดังนี้

สอบวิชาคณิตศาสตร์

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนแนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ

13.00 – 14.30 น. ลงมือทำข้อสอบ

สอบวิชาวิทยาศาสตร์

14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียนแนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR   และแจกข้อสอบ

15.00 – 16.30 น. ลงมือทำข้อสอบ

 

คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2560

> คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

> คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

> คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

> คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)