ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ปี 2561

ผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ปี 2561    

ประกาศที่นั่งสอบ ห้องสอบ รายชื่อนักเรียนที่สอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561

สิ่งที่ต้องเตรียมมาแสดงตน เข้าสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้า        สอบการสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 

สอบวันที่ 8 กันยายน 2561           โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  อ.เมือง   จ.ยโสธร 

 1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามที่ตนเองสังกัด/ศึกษาอยู่
 2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มาแสดงตนเข้าห้องสอบ
 3. ตรวจสอบข้อมูล เลขที่นั่งสอบ รายชื่อ ห้องสอบ เวลาสอบ ที่บอร์ดหรือที่เว็บไซต์ให้เรียบร้อย
 4. ข้อมูลนักเรียน กรณีที่พิมพ์ผิดพลาดนักเรียนสามารถแก้ไข ในใบลงลายมือชื่อเมื่อเข้าห้องสอบได้
 5. นักเรียนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
 6. ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ
 7. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด
 8. ห้ามนักเรียนนำเอกสาร/กระดาษ/ตำรา เข้าห้องสอบ
 9. ในการสอบนักเรียนต้องทำการสอบผ่านไปแล้วอย่างน้อย 45 นาที จึงจะออกจากห้องสอบได้
 10. นักเรียนที่มาช้าเกิน 30 นาทีนับจากเวลาสอบไม่ให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว
 11. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ เช่น ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด

บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย ให้พร้อม

  หมายเหตุ  การรับสมัครเพิ่มเติมจะทำได้ก็ต่อเมื่อในห้องสอบสุดท้ายในแต่ละระดับมีที่นั่งสอบเหลือเท่านั้น

ตารางสอบ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

 

ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบแบบค้นหา   ออนไลน์  

   รายชื่อ     ที่นั่งสอบ    ห้องสอบ 

ป. 3 – 4 ป. 5 – 6
ม. 1 ม. 2  ม . 3
แผนผังที่นั่งสอบ แผนผังอาคาร ที่ใช้สอบ  สนใจสมัครสอบเพิ่มเติมในห้องสุดท้ายที่มีที่ว่าง โทร. 0619295594 & 0879615762
อาคารที่ใช้สอบ คือ อาคาร 5  และ อาคารศรีพิทยาคม (อาคาร 9)

คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2560

> คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

> คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

> คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

> คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)