ก.ย. 12

เฉลยข้อสอบอัจริยภาพคณิตศาสตร์ ปี2560

สอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

สอบถามหรือทักท้วง ที่ line ID: @OOb9452f

ประกาศผลสอบ วันที่ 25 กันยายน นี้ เวลา 16.30 น.

                                                      ข้อมูลล่าสุด ณ 18 กันยายน 2560 เวลา 15.20 น.

 

ป. 3-4 ฉบับปรับปรุง   ป. 5-6   

 ม.1 ฉบับปรับปรุง   ม.2   

 ม.3ฉบับปรับปรุง

 

Permanent link to this article: http://www.ysp.ac.th/math/index.php/key/

ก.ย. 06

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2560

สอบวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

 

      ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

 

  1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามที่เรียน/สังกัดอยู่ และมาถึงสนามก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที
  2. เตรียมบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตนเข้าสอบ
  3. นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอ อุปกรณ์อื่นให้พร้อมในการเข้าสอบ
  4. ห้ามนำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ ห้ามใช้เครื่องคำนวณ และกระทำการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริต
  5. นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลาสอบผ่านไปแล้ว 45 นาที
  6. นักเรียนที่มาช้าเกิน 30 นาทีนับจากเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว
  7. ประกาศผลการสอบภายในวันที่ 25 กันยายน 2560   เวลา 16.30 น.

รายละเอียดของผู้เข้าสอบ

ที่ สอบระดับชั้น หมายเหตุ   เวลาสอบ
1.     ป.3-4 รายละเอียด 08.40 -10.10
2.     ป.5-6 รายละเอียด 10.30 – 12.00
3.     ม.1 รายละเอียด 12.30 – 14.00
4.     ม.2 รายละเอียด 14.10 – 15.40
5.     ม.3 รายละเอียด 08.40 -10.10

 

                            รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเพิ่มเติม(หริือตกหล่น)

                         ป.3-4      ป. 5-6        ม. 1       ม. 2     ม.3

แผนผังในโรงเรียน

Permanent link to this article: http://www.ysp.ac.th/math/index.php/yutu/

ก.ค. 24

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ TEDET 60

กำหนดการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2560

สอบในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ที่ อาคาร 5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

                         สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในการเข้าสอบ
                1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
                2. ปากกา ยางลบ ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ อื่นๆที่จำเป็น
                3. ต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 12.30 น.
                4. การแต่งกายให้ใส่ชุดนักเรียน

                5. ห้ามนำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ

                       โดยมีกำหนดการ ดังนี้
สอบวิชาคณิตศาสตร์
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน แนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ
13.00 – 14.30 น. ลงมือทำข้อสอบ
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียน แนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ
15.00 – 16.30 น. ลงมือทำข้อสอบ

ตรวจรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ TEDET

Permanent link to this article: http://www.ysp.ac.th/math/index.php/tedet/

มิ.ย. 25

MATHCAMP2017

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ ที่จัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.ysp.ac.th/math/index.php/mathcamp2017-2/

มิ.ย. 25

MATHCAMP2017

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.ysp.ac.th/math/index.php/mathcamp2017/