การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

[powr-banner-slider id=3720c8af_1529076752151]

<::> รับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
<::> ค่าสมัครวิชาละ 150 บาท
<::> สอบวันที่ 2 กันยายน 2561
<::> สมัครที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (526) หรือครูผู้สอนคณิตฯ

http://tedet.ac.th/index.html?menuid=1

คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2560

> คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

> คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

> คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

> คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

สอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน  2560 

1. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันและได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา กลุ่มสาระคณิตฯจะจัดส่งเงินรางวัล(ธนาณัติ)ไปที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ให้ติดต่อรับที่โรงเรียน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หากเลยกำหนดแล้วยังไม่ได้รับ ติดต่อกลับมาที่ line ID: @oob9452f หรือ โทร.  08-79615762(ครูเกษอาภรณ์)

2. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ให้โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560 ที่ http://www.ysp.ac.th/math หรือ https://www.facebook.com/mathyaso  

3. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอขอบคุณ โรงเรียน ครู  ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งต่อๆไปเหมือนเช่นเคย

Continue reading

MATHCAMP2017

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ ที่จัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Continue reading