S 7012598

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 คน 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

นายสุบัน  พรหมจารีย์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/8

09 4284 2740

2

นางสาวเยาวลักษณ์    มะลาหอม

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/8

09 3323 7554

3

นายอำนวย   เวชกามา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/12

08 7213 9755

4

นางสุกัญญา   มิรัตนไพร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/5

06 3765 6151

5

นายศุภชัยอุดรกิจ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/5

09 3594 5565

6

นางญาณิศา  แสงแสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/14

09 5840 8866

7

นางภิรพา   สุวรรณเพชร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/17

09 5613 4294

8

นางวนิดา  ผุดผ่อง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/11

09 3328 1189

9

นางแก่นจันทร์   ทอนศรี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/10

06 1929 5494

10

นายวุฒิไกร  ปัดภัย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/14

09 9204 5138

11

นางสาวปราณี  วงเวียน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/5

09 7998 2635

12

นางงามจิต   แก้วพรม

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/9

06 3664 6651

13

นางอรธิลา   บุญอาจ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/14

09 1832 0437

14

นางวรวีร์    อุดรกิจ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/5

09 2289 5519

15

นายชัชวาลย์   ศรีสุวรรณ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/11

08 3368 7575

16

นายสมสมัย  อินทะมน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/6

08 6236 6655

17

นางเทียมจันทร์  ศรีสมุทร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/10

09 3564 1599

18

นางสาวศุภวรรณ   สุเกียรติชัยสกุล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/14

09 3665 6246

19

นายเพิ่มพูน   บุ้งทอง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/4

08 5479 2149

20

นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/14

08 5768 6600

21

นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/11

08 9716 7766

22

นายชัชวาล    มูลมณี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/8

09 7125 2442

23

นางธิดารัตน์   สร้อยจักร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/8

08 1661 6761

24

นางสาวสุภาพร   สุดบนิด

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/17

09 3896 5649

25

นายสุรศักดิ์   อักษร

ครู

ครูชำนาญการ

ม.6/11

09 5146 9529

26

นางสาวณัฐนันท์   เฉลียวพงษ์

ครู

ครูชำนาญการ

ม.2/17

06 1451 9165

27

นายนครินทร์    ศรีคง

ครู

ครูชำนาญการ

ม.6/14

08 2441 8533

28

นายวงศ์หิรัณย์   สัมปันโณ

ครู

ครูชำนาญการ

ม.2/10

08 0154 1968

29

นายมงคล   พันธ์เพชร

ครู

-

ม.4/4

06 4931 9829

30

นางสาวนวรัตน์  อารมณ์สวะ

ครู

-

ม.6/8

09 8953 6528

31

นางสาววรากร  บุญทศ

ครู

-

ม.3/17

08 3364 7935

32

นางสาวอนุรักษ์  สงัด

ครู

-

ม. 5/8

08 2326 4201

33

นางสาวบุษกรสิงห์คู่

ครู

-

ม.3/10

08 1600 1243

34

นางสาวสุปราณีหัวดอน

ครู

-

ม.2/5

09 4241 3804

35

นายวาทิต แสงจันทร์

ครู

-

ม.2/17

09 3545 9612

36

นางสาวศรัญญาศรีเนตร

ครู

-

ม.2/5

08 5630 2781

37

นายกรบดินทร์   โพธิ์สิงห์

ครู

-

ม.4/5

09 6815 5668

38

นางสาวปิยะพร   พุ่มจันทร์

ครู

-

ม.6/11

09 4614 6145

39

นางวัลยา   ชยันตรดิลก

ครู

-

ม.1/9

09 9424 4196

40

นางสาวนราภรณ์  ชัยบัวแดง

ครู

-

ม.1/10

08 5260 4735

41

นางสาวศศิธร   เยื่อใย

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/17

09 0281 4153

42

นายอัสนี    มูลสาร

ครูผู้ช่วย

 

ม.5/8

08 1889 9017

43

นางสาววงษ์นภา   ไชยรักษ์

ครูผู้ช่วย

 

ม.3/5

09 3320 8318

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 30คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์ สุรศิลป์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/13

09 8656 4978

2

นางเยาวมาลย์  ละอองนวล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/7

08 9426 2034

3

นางวรรณพร  วงศ์ก่อ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/2

08 7451 6517

4

นายชิษณุชา พระสว่าง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/16

09 8103 0119

5

นางนุชรี  โสภณ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/7

08 9427 6761

6

นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/7

08 7961 5762

7

นางนิภาพร  โชติบุญ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/5

08 5023 4623

8

นายณัฐวุฒิ  อ่อนคำ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/12

08 9524 9747

9

นายธีระ  แก้วพรม

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/13

09 9596 6523

10

นางสาวบังอร  มงคลคำ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/5

08 9630 9075

11

นายดำรงค์ชัย  มาปะโท

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/16

08 5562 5359

12

นางสาวกฤษณา  วงศ์อินตา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/2

08 9629 6899

13

นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/13

06 3364 1656

14

นางสาวพิกุลทอง บุญคำ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/8

09 4920 8228

15

นายปรีชา  กุมภากูล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/5

08 1186 9870

16

นายสุเมธ  โพธิ์ไข

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/7

08 7241 2694

17

นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/8

09 5616 6888

18

นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/2

08 6975 1421

19

นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/2

09 5795 5691

20

นางวิราวรรณ หงษ์ทอง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/16

06 1929 5594

21

นางสุกัญญา  สัมปันโณ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/7

09 7339 9928

22

นางสาวศุภวิมล  ผลดี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/5

09  1831 2760

23

นายวิสันต์  กรสวัสดิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/13

08 7513 7076

24

นางปิยะนุช  ธิมาชัย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/7

09 5601 3638

25

นางธิดารัตน์  หิรัญพัชรสกุล

ครู

ครูชำนาญการ

ม.1/16

08 7600 2784

26

นางอรทัย  วันดี

ครู

ครูชำนาญการ

ม.6/2

09 4792 3944

27

นางสาวจุฑารัตน์  อธิมัง

ครู

-

ม.3/2

08 9848 7183

28

นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ

ครู

-

ม.2/12

08 5349 6812

29

นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์

ครู

-

ม.1/16

08 7431 3714

30

นางสาวภัทรสุดา    เอกบุญ

ครูผู้ช่วย

-

ม.2/2

06 1717 6622

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

นางลักขณา  พรมสุวรรณ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/2

089626 1347

2

นายประสิทธิ์ช้อนศรี

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/7

08 2155 1884

3

นางศิริพร  มาตะราช

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/8

09 49024554

4

นางดวงตา  เวชกามา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/3

09 7025 6786

5

นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนกูล

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/7

08 3364 8572

6

นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/3

09 8531 6449

7

นางธนพร  วงศ์กมลาไสย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/3

09 5613 4721

8

นางอุมาพร  อ่อนคำ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/7

09 1863 9082

9

นางสาววราภรณ์  ไวพจน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/6

09 8993 5354

10

นางจิราพร  บุ้งทอง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/3

08 9718 4851

11

นายปรีชา   สารโท

ครู

-

ม.5/3

06 1949 5963

12

นางสาวพรรณี  บุญหนุน

ครู

-

ม.2/6

08 7179 9288

13

นางวิภาวดี   หมื่นแสน

ครู

-

ม.6/3

09 4241 3357

14

นายฆนรุจ   คำคุณนา

ครู

-

ม.5/7

08 0753 8302

15

นางสาววิมลรัตน์   ดีดวงพันธ์

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/8

06 2998 5501

16

นายยศนันท์    เทพมณี

ครูผู้ช่วย

-

ม.1/2

09 5253 0022

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 28คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

นายสุขนิรันดร์  พันสาย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/14

08 7776 8329

2

นางรัศมี  ช่างเกวียน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/14

08 5416 6392

3

นางทัศนียา  เวชสุนทร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/14

08 7455 6451

4

นายสุพจน์  พงษ์สถิต

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/13

08 9848 4005

5

นายศิวนันท์  นานาค

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/14

08 1282 2945

6

นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/14

09 1945 4451

7

นางเกษิณีย์   รานีเวชช

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/15

06 2265 2944

8

นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/12

09 3651 9141

9

นายเศกสรรค์  สังขทิพย์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/10

09 7342 8201

10

นางสาวจารวี  งามตา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/12

09 7924 3598

11

นางพินทุสร   ไชยธงรัตน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/15

081879 8895

12

นางนันทนา   บุญโสภา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/12

09 6329 7959

13

นางสาวสิริรัตน์  งามสาย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/14

08 9944 2029

14

นายนิวัฒน์  สุรเสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/15

06 2919 1595

15

นางสาวศิริวัลย์  ธิมาไชย

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/10

08 0515 9159

16

นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

ครู

  ครูชำนาญการ

ม.3/13

09 9329 4266

17

นายพศิน   พิจารณ์

ครู

-

ม.3/15

08 2445 2714

18

นางสาวศิริมรกต   ศรีมงคล

ครู

-

ม.5/12

09 8664 9856

19

นางสาวเรือนแก้ว  บุญโถน

ครู

-

ม.5/10

08 9402 1771

20

นางอรุณี  พิมพ์ดี

ครู

-

ม.6/12

09 5132 9715

21

นางสาวเสาวณีย์   บุญศรี

ครู

-

ม.6/12

06 2475 3889

22

นางสาวอัญชณ์วรา   ทัศบุตร

ครู

-

ม.2/13

08 0091 2285

23

นางสาวจุฑารัตน์   ทองสอน

ครู

-

ม.1/15

09 3469 4244

24

นายอิสระพงษ์  ทาฤทธิ์

ครู

-

ม.1/13

08 5417 6255

25

นางจุฑารัตน์  ทาฤทธิ์

ครูผู้ช่วย

-

ม.5/10

08 0465 0351

26

นางสาวจิราพร  กาลจักร์

ครูผู้ช่วย

-

ม.6/10

09 9670 1915

27

นางสาวดวงจินตน์   อินทรรี

ครูผู้ช่วย

-

ม.2/13

09 0261 1492

28

นางสาวลดามณี    ผิวทอง

ครูผู้ช่วย

-

ม.4/10

08 3369 3986

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  21คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

ว่าที่ร.ต. สมยงค์  มีแก้ว

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/11

08 1729 8411

2

นางทัศนัย    งามเนตร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/6

08 1789 1515

3

นางกรรณิการ์  ยาวะโนภาส

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/1

09 2495 4144

4

นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/1

08 9624 1665

5

นางเพ็ญลักษณ์  สุภา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/1

08 1204 2949

6

นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/6

08 2876 7357

7

นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/6

09 6990 0611

8

นางสุภาพร  อ่อนจินดา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/1

08 9945 3990

9

นางสุรีมาศ  สุขทาษ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/11

09 0245 3791

10

นางสาวอัญชุลี   อุดรกิจ

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/1

06 2894 1519

11

นายกฤษฎางค์  พื้นแสน

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/1

08 7215 2727

12

นางสาวอนัญพร   สุขเฉลิม

ครู

ครูชำนาญการ

ม.5/1

08 4526 9717

13

นางสาววัลลีย์     แสงสว่าง

ครู

ครูชำนาญการ

ม.5/6

08 5643 4559

14

นางสาววิภาพร   ศรีคำเวียง

ครู

-

ม.2/11

08 7862 8968

15

นางสาวโยษิตา  ดวงมาลย์

ครู

-

ม.2/4

06 3057 8642

16

นางสาวกิตติกุล  พรมชาติ

ครู

-

ม.2/4

09 8225 4478

17

นางสาวนิตยา  รักบุญ

ครู

-

ม.2/11

08 6364 4681

18

นางสาวนันท์นภัส    นุแรมรัมย์

ครู

 

ม.4/1

09 5897 1570

19

นายกิจเมธี    บุญมา

ครูผู้ช่วย

-

ม.1/11

08 3937 9903

20

นางสาววิลาวัลย์   ชินนะแสง

ครูผู้ช่วย

 

ม.1/1

09 6757 2399

21

นางสาวกุลสตรี    เพชรไพร

ครูผู้ช่วย

 

ม.3/11

06 1156 0667

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา8 คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

นายไพฑูรย์  เหรียญทอง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/3

08 9423 7554

2

นางนัดจดา  จูมวงษ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/3

08 1967 0757

3

นายปราโมช  สุธีร์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/3

08 6868 1818

4

นางนิตยา  นูสีหา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/4

08 6866 7211

5

นางอรอนงค์  บุญกาญจน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.6/4

09 3325 7980

6

นายสุรวุฒิ    ทองจิตร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/4

08 7878 1525

7

นายธนชน   กุดหอม

ครู

ครูชำนาญการ

ม.2/8

09 7310 6567

8

นายสันติสุข   แก้วศิริ

ครู

-

ม.3/3

06 4449 7249

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 11คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

นางวนิสา  อุตรา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.2/9

06 3412 5756

2

นางกองทอง  จันธิมา

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/9

06 3453 5756

3

นางสาววราพร  แก้วใส

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/9

09 2551 9656

4

นางโคตรเพชร   มีโพธิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/9

08 6933 2481

5

นายอนันต์    กังสดาร

ครู

ครูชำนาญการ

ม.4/9

06 5228 9561

6

นายชัชวาล  ยุบลศรี

ครูผู้ช่วย

-

ม.6/9

09 2410 6434

7

นายทวีวัฒน์   เวฬุวนารักษ์ 

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/9

08 7377 3837

8

นางสาวอภัสรา  รู้คุณ

ครูผู้ช่วย

-

ม.6/9

09 8191 2759

9

นายนรินทร์   อุดมนิวิ

ครูผู้ช่วย

-

ม.2/9

08-0417-1143

10

นางสาวนิศากร  กาแก้ว

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/9

09-3476-4276

11

นายปฐวี    ธนาคุณ

ครูผู้ช่วย

-

ม.1/4

08 3506 0750

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 6  คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย 

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/3

08 5311 8929

2

นางวัฒนา  บุญเรือง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/6

08 1466  4811

3

นางอรนิจ  ขันธหัตถ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/4

09 7093 0330

4

นายสง่า  พันพิพัฒน์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/6

09 3493 5858

5

นางอัมพร จันเหลือง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/3

09 73160503

6

นางศิริวรรณ  จิตพงษ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.3/4

08 1636 2905

7

นางสาวศิริมนัส   นวลศิริ

ครู

-

ม.3/6

08 0163 7428

 

กลุ่มงานแนะแนว 6คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

นางจิรภา  สมหวัง

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.1/12

08 9844 9841

2

นางสาวนงเยาว์   พิญญศักดิ์

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/11

08 6055 1635

3

นางสรินยา  จันทจร

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.4/6

08 9630 7254

4

นางรัดดาวรรณ์   มาปะโท

ครู

ครูชำนาญการพิเศษ

ม.5/11

06 1956 2261

5

นางสาวศุภรักษ์    สิริโสม

ครู

-

ม.1/12

09 0254 7156

6

นายบุญหอม    นรสิงห์

ครูผู้ช่วย

-

ม.3/12

08 0488 2213

 

กลุ่มงานสนับสนุน 1  คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

เบอร์โทรศัพท์

1

นางกัลยา  หลักหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

-

09 4541 7352

 

พนักงานราชการ 3 คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ

พนักงานราชการ

ม.1/6

08 7875 9796

2

นายวายุระ    สู้ณรงค์

พนักงานราชการ

ม.1/4

0825713096

3

นางอาทิตยา  แสนโยธา

พนักงานราชการ

ม.1/10

09 2359 1553

 

 

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]