S 7012598

กลุ่มบริหารทั่วไป

การปฏิบัติตนในการใช้อาคาร/สถานที่

 • ทำความสะอาดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียน
 • ถอดและวางรองเท้าให้เป็นระเบียบไว้หน้าห้อง
 • ใช้โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยอาการสำรวม ไม่นั่งโยกเก้าอี้ไม่เลื่อนโต๊ะ  เก้าอี้  ออกนอกแถวที่จัดไว้
 • ไม่นั่งบนโต๊ะ ตามขอบหน้าต่าง หรืออันที่ไม่สมควร
 • รักษาความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ และพื้นห้อง ด้วยการไม่ทิ้งเศษขยะ เศษวัสดุ หรือถ่มน้ำลายลงบนพื้น

ห้องเรียน

 • ห้ามขีดเขียนข้อความบนโต๊ะ/ผนังห้องเรียน และอาคารอื่นๆ
 • ไม่นั่งตามขอบระเบียง ไม่นอนพักผ่อน หรือนั่งเล่นบริเวณระเบียง
 • ไม่นำโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนออกนอกห้องเรียน
 • ปิดไฟฟ้า ในห้องเรียนทุกครั้งเมื่อออกนอกห้องเรียน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้องและอาคารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • การขอใช้บริเวณอาคารสถานที่ หรือห้องประชุม ผู้ขอใช้ต้องทำเป็นหนังสือราชการ หรือบันทึกข้อความ

ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตก่อนอย่างน้อย 3 วัน

 • นักเรียนต้องออกนอกอาคารเรียนหรือห้องเรียนไม่เกิน 00 น. ยกเว้นมีครูดูแล

การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

 • เข้าซื้ออาหารหรือเข้านั่งโต๊ะอาหารตามลำดับก่อน - หลัง
 • ไม่คุยเสียงดัง หรือคุยข้ามโต๊ะขณะรับประทานอาหาร ตลอดจนคุยถึงสิ่งหยาบคาย ไร้สาระหรือคุยอวด

ตัวในขณะรับประทานอาหาร

 • ไม่ลุกขึ้นยืนบนโต๊ะอาหาร เช่น ยืนสั่งอาหาร หรือยืนตักอาหาร  ตลอดจนไม่เอื้อมหยิบเครื่องปรุงรส

อาหาร  หรืออาหาร  ควรใช้วิธีขอให้ผู้อื่นส่งผ่านให้

 • ไม่รับประทานอาหารในลักษณะที่ไม่สุภาพ เช่น นั่งด้วยวิธีกางศอก  หรือนั่งอิงขอบโต๊ะอาหาร
 • ไม่ยืนหรือเดินรับประทานอาหาร
 • ในกรณีที่มีช้อนกลางไม่ตักอาหารจากจานกลางเข้าปากโดยตรงควรใช้จานช้อนกลางตักอาหารไว้ในจาน

ของตนก่อนจึงรับประทานอาหาร

 • ไม่ควรเคี้ยวอาหารเสียงดังหรืออ้าปากเคี้ยว
 • เมื่อส่งอาหารเข้าปากแล้ว ควรวางช้อน หรืออุปกรณ์อื่นบนจาน อย่าถือค้างไว้ในจานของตน
 • ไม่วางอุปกรณ์เช็ดมือ เช็ดปากที่ใช้แล้ววางบนโต๊ะอาหาร ควรเก็บทิ้งในภาชนะรับรอง
 • พึงระวังเศษอาหารเปรอะบริเวณปาก หรืออวัยวะส่วนอื่นในขณะรับประทานอาหาร
 • ไม่อนุญาตนำภาชนะใส่อาหาร/เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน
 • ไม่ถ่มน้ำลายในโรงอาหาร
 • ไม่ทิ้งเศษอาหาร หรือวัสดุอื่นใดบนโต๊ะอาหาร หรือพื้นโรงอาหาร  ให้ทิ้งขยะลงถังขยะ
 • ปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับของโรงอาหาร งานโภชนาการ/ที่โรงเรียนจัดไว้ 
 • เวลาในการจำหน่ายอาหาร 00 – 08.00 น. 10.00 – 13.00 น.  15.00 – 17.00 น. 

งานประชาสัมพันธ์

1. เวลาทำการและการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์

          เช้า      ระหว่างเวลา     07.30 – 08.15  น.

          เที่ยง    ระหว่างเวลา     12.05 – 13.00  น.

          บ่าย     ระหว่างเวลา     16.00 – 17.00  น.

และระหว่างเปลี่ยนชั่วโมงเรียน

แนวทางปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง

 

1. ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรมาติดต่อขอพบนักเรียน  ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 • แจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเสียงตามสายให้นักเรียนทราบ เพื่อมาพบผู้ปกครอง

2.  ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรมาฝากของไว้ให้นักเรียน  ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 • ฝากของไว้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยเขียนชื่อ– นามสกุล ชั้นเรียนของนักเรียนไว้อย่างชัดเจน
 • ประกาศเสียงตามสายให้นักเรียนทราบเพื่อมารับของฝาก

3.  ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรจะมารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  ให้ผู้ปกครองติดต่อฝ่าย

บริหารงานบุคคล  และขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

4.  ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติมิตรต้องการพบนักเรียนให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้  

 • แจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกนักเรียนเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าจะอยู่ในชั่วโมงเรียน และเชิญผู้ปกครอง ไปพบนักเรียนที่งานประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ

 • นักเรียนควรฟังประกาศเสียงตามสายในช่วงเปลี่ยนชั่วโมงเรียนอยู่เสมอ เพื่อจะได้รับทราบหรือบอกให้

เพื่อนทราบ

 • ผู้ปกครองที่มาติดต่อกับนักเรียนให้นั่งรออยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ หรือใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อเมื่อมี

ภารกิจสำคัญเร่งด่วน

งานอนามัยโรงเรียน

การใช้บริการห้องพยาบาล

 • ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน  ที่สามารถบำบัดได้ด้วย  ยาสามัญ

ประจำบ้าน  ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล

 • ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุ เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
 • ในกรณีที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล
 • ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ปีละ 1 ครั้ง
 • บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

 • ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของ

โรงเรียน

 • ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อแจ้งผู้ปกครองในรายที่พิจารณาแล้วว่าสมควรให้ผู้ปกครองรับกลับ หรือรับทราบ

อาการ

 • ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล

 

 • ห้องพยาบาล เปิดให้บริการเวลา 00-16.30 น.
 • ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ป่วย มารับบริการ กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริการทุกครั้ง
 • ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง
 • หากผู้ป่วย มีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้ครูห้องพยาบาล ทราบทุกครั้ง
 • ห้ามหยิบยารับประทานเอง
 • นักเรียนที่ป่วย หากต้องการนอนพัก ให้ติดต่อขออนุญาตจากครูประจำชั้น  หรือประจำวิชา  ก่อนลงมาพัก

และมีใบอนุญาตให้มานอนพักในห้องพยาบาล

 • ห้ามเข้าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห้องพยาบาล
 • ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ครูและนักเรียนที่ป่วย
 • นักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียง

ระเบียบการใช้บริการ

1. มารยาทการใช้บริการห้องพยาบาล

 • ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง และจัดวางให้เรียบร้อย
 • รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
 • พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไม่ส่งเสียงดัง

2.  ประสงค์จะขอรับยา

 • แจ้งอาการเจ็บป่วยให้ครูห้องพยาบาลทราบ
 • รับประทานยาในห้องพยาบาล ห้ามนำออกไปรับประทานนอกห้อง
 • ล้างแก้วยาหรืออุปกรณ์หลังใช้ แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
 • ห้ามรับยาแทนเพื่อน
 • ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง

3.  ประสงค์ขอเข้านอนพัก

 • ขออนุญาตจากครูประจำชั้นหรือประจำวิชาและเขียนใบลาให้ครูเซ็นอนุญาตก่อนมานอนพัก
 • แจ้งอาการเจ็บป่วย ให้ครูห้องพยาบาลทราบ และขออนุญาตนอน
 • ลงบันทึกในสมุดนอนพัก ทุกครั้งที่ใช้บริการ

4.  ประสงค์จะทำแผล

 • แผลเก่า ให้ทำในเวลาคาบพัก เท่านั้น
 • แผลใหม่ ทำแผลได้ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
 • ห้ามทำแผลเองก่อนได้รับอนุญาต
 • ห้ามหยิบ จับ สำลี  ผ้าก๊อสอุปกรณ์ทำแผล  เนื่องจากอบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
 • ลงบันทึกในสถิติพยาบาลทุกครั้งที่ใช้บริการ

5.  จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล

 • สำหรับนักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
 • ในรายที่ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่าประกันได้ไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง และในกรณีนอนโรงพยาบาลเบิกได้ 500 บาท/คืน ยกเว้นวันที่ออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากมีประกันค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่นักเรียนทำไว้กับทางโรงเรียนโดยขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมาทำเรื่องเบิกที่ห้องบริหารงบประมาณ

    **หมายเหตุนักเรียนพบครูได้ตลอดเวลาทำการเมื่อมีอาการป่วยที่ต้องการครูพยาบาลช่วยเหลือ กรณีที่อยู่ในโรงเรียน  และกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ให้โทรเบอร์  1669  หรือ  08 4429  2080

(ครูอนามัยโรงเรียน)

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]