S 7012598

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2564

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.1/1

นางกรรณิการ์    ยาวะโนภาส

09 2495 4144

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาววิลาวัลย์   ชินนะแสง

09 6757 2399

   

ม.1/2

นายยศนันท์  เทพมณี

09 5253 0022

ภาษาไทย

เขียว

ม.1/3

นางดวงตา  เวชกามา

09 7025 6786

ภาษาไทย

เขียว

 

นางธนพร  วงศ์กมลาไสย

09 5613 4721

   

ม.1/4

นายปฐวี  ธนาคุณ

08 3506 0750

ศิลปะ

ฟ้า

 

นายวายุระ  สู้ณรงค์

08 2571 3096

   

ม.1/5

นายศุภชัย   อุดรกิจ

09 3594 5565

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางวรวีร์   อุดรกิจ

09 2289 5519

   

ม.1/6

นายสมสมัย   อินทะมน

08 6236 6655

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวเสาวณีย์   จันทะคุบ

08 7875 9796

   

ม.1/7

นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา

08 7961 5762

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางปิยะนุช  ธิมาชัย

09 5601 3638

   

ม.1/8

นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ

09 4920 8228

คณิตศาสตร์

แสด

นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์

09 5616 6888

ม.1/9

นางงามจิต   แก้วพรม

06 3664 6651

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางวัลยา  ชยันตรดิลก

09 9424 4196

   

ม.1/10

นางอาทิตยา  แสนโยธา

09 2359 1553

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวนราภรณ์  ชัยบัวแดง

08 5260 4735

   

ม.1/11

นางสุรีมาศ    สุขทาษ

09 0245 3791

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

นายกิจเมธี    บุญมา

08 3937 9903

ม.1/12

นางจิรภา  สมหวัง

08 9844 9841

แนะแนว

เขียว

นางสาวศุภรักษ์สิริโสม

09 0254 7156

ม.1/13

นายสุพจน์   พงษ์สถิตย์

08 9848 4005

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

นายอิสระพงษ์  ทาฤทธิ์

08 5417 6255

ม.1/14

นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์

09 1945 4451

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวสิริรัตน์  งามสาย

08 9944 2029

   

ม.1/15

นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์

08 1879 8895

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน

09 3469 4244

   

ม.1/16

นางธิดารัตน์  หิรัญพัชรสกุล

08 7600 2784

คณิตศาสตร์

แสด

นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์

08 7431 3714

ม.1/17

นางภิรพา   สุวรรณเพชร

09 5613 4294

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวสุภาพร   สุดบนิด

09 3896 5649

   

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2564

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.2/1

นางสาวอัญชุลี   อุดรกิจ

06 2894 1519

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.2/2

นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย

09 5795 5691

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวภัทรสุดา  เอกบุญ

06 1717 6622

   

ม.2/3

นายไพฑูรย์  เหรียญทอง

08 9423 7554

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นางนัดจดาจูมวงษ์

08 1967 0757

   

ม.2/4

นางสาวกิตติกุล    พรมชาติ

09 8225  4478

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

นางสาวโยษิตา   ดวงมาลย์

06 3057 8642

ม.2/5

นางสาวสุปราณี  หัวดอน

09 4241 3804

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศรัญญา  ศรีเนตร

08 5630 2781

   

ม.2/6

นางสาววราภรณ์  ไวพจน์

09 8993 5354

ภาษาไทย

เขียว

นางสาวพรรณี  บุญหนุน

08 7179 9288

ม.2/7

นางนุชรี โสภณ

08 9427 6761

คณิตศาสตร์

แสด

นางสุกัญญา  สัมปันโณ

09 7339 9928

ม.2/8

นายธนชน กุดหอม

09 7310 6567

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

ม.2/9

นางวนิสา อุตรา

06 3412 5756

ศิลปะ

ฟ้า

 

นายนรินทร์ อุดมนิวิ

08 0417 1143

   

ม.2/10

นางแก่นจันทร์  ทอนศรี

06 1929 5494

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายวงศ์หิรัณย์  สัมปันโณ

08 0154 1968

   

ม.2/11

นางสาววิภาพร    ศรีคำเวียง

08 7862 8968

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาวนิตยา   รักบุญ

08 6364 4681

   

ม.2/12

นายณัฐวุฒิ  อ่อนคำ

08 9524 9747

คณิตศาสตร์

แสด

นางสาวสุวิมล   โคตรสมบัติ

08 5349 6812

ม.2/13

นางอัญชณ์วรา ทัศบุตร

08 0091 2285

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

นางสาวดวงจินตน์อินทรรี

09 0261 1492

   

ม.2/14

นางรัศมี   ช่างเกวียน

08 5416 6392

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางทัศนียา   เวชสุนทร

08 7455 6451

   

ม.2/15

นายนิวัฒน์   สุรเสน

06 2919 1595

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวกนิษฐา   เครือชารี

08 2369 0879

   

ม.2/16

นางวิราวรรณ หงษ์ทอง

06 1929 5594

คณิตศาสตร์

แสด

ม.2/17

นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์

06 1451 9165

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายวาทิต    แสงจันทร์

09 3545 9612

   

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2564

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.3/1

นางสุภาพร    อ่อนจินดา

08 9945 3990

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.3/2

นางวรรณพร  วงศ์ก่อ

08 7451 6517

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวจุฑารัตน์  อธิมัง

08 9848 7183

   

ม.3/3

นายปราโมชสุธีร์

08 6868 1818

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นายสันติสุข แก้วศิริ

06 4449 7249

   

ม.3/4

นางอรนิจ  ขันธหัตถ์

09 7093 0330

การงานอาชีพ

เหลือง

 

นางศิริวรรณ  จิตพงษ์

08 1636 2905

   

ม.3/5

นางสาวปราณี  วงเวียน

09 7998 2635

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาววงษ์นภา  ไชยรักษ์

09 3320 8318

   

ม.3/6

นางวัฒนา  บุญเรือง

08 1466 4811

การงานอาชีพ

เหลือง

 

นายสง่า  พันพิพัฒน์

09 3493 5858

   

นางสาวศิริมนัส   นวลศิริ

08 0163 7428

ม.3/7

นายสุเมธ  โพธิ์ไข

08 7241 2694 

คณิตศาสตร์

แสด

ม.3/8

นางศิริพร   มาตะราช

09 4902 4554

ภาษาไทย

เขียว

 

นางสาววิมลรัตน์  ดีดวงพันธ์

06 2998 5501

   

ม.3/9

นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์

08 7377 3837

ศิลปะ

ฟ้า

 

นางสาวนิศากร  กาแก้ว

09 3476 4276

ม.3/10

นางเทียมจันทร์   ศรีสมุทร

09 3564 1599

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวบุษกร   สิงห์คู่

08 1600 1243

   

ม.3/11

ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์   มีแก้ว

08 1729 8411

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

นางสาวกุลสตรี   เพชรไพร

06 1156 0667

ม.3/12

นายอำนวย  เวชกามา

08 7213 9755

แนะแนว

เขียว

 

นายบุญหอม  นรสิงห์

08 0488 2213

   

ม.3/13

นายวัฒนะ    กันทาทรัพย์

09 9329 4266

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

ม.3/14

นายสุขนิรันดร์    พันสาย

08 7776 8329

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นายศิวนันท์    นานาค

08 1282 2945

   

ม.3/15

นางเกษิณีย์ราณีเวชช

06 2265 2944

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นายพศิน    พิจารณ์

08 2445 2714

   

ม.3/16

นายชิษณุชา  พระสว่าง

09 8103 0119

คณิตศาสตร์

แสด

 

นายดำรงค์ชัย  มาปะโท

08 5562 5359

   

ม.3/17

นางสาววรากร   บุญทศ

08 3364 7935

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศศิธร   เยื่อใย

09 0281 4153

   

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2564

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.4/1

นางเพ็ญลักษณ์   สุภา

08 1204 2949

สังคมศึกษา ฯ

ฟ้า

 

นางสาวนันท์นภัส   นุแรมรัมย์

09 5897 1570

   

ม.4/2

นางลักขณา  พรมสุวรรณ

08 9626 1347

ภาษาไทย

เขียว

ม.4/3

นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย

08 5311 8929

การงานอาชีพเหลือง

 
 

นางอัมพร  จันเหลือง

09 7316 0503

   

ม.4/4

นายเพิ่มพูน  บุ้งทอง

08 5479 2149

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายมงคล  พันธ์เพชร

06 4931 9829

   

ม.4/5

นางสุกัญญา  มิรัตนไพร

06 3765 6151

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายกรบดินทร์  โพธิ์สิงห์

09 6815 5668

   

ม.4/6

นางสรินยา  จันทจร

08 9630 7254

แนะแนว

เขียว

ม.4/7

นางเยาวมาลย์   ละอองนวล

0894262034

คณิตศาสตร์

แสด

ม.4/8

นายชัชวาล   มูลมณี

09 7125 2442

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางธิดารัตน์   สร้อยจักร

08 1661 6761

   

ม.4/9

นางกองทอง  จันธิมา

06 3453 5756

ศิลปะ

ฟ้า

 

นายอนันต์  กังสดาร

06 5228 9561

   

ม.4/10

นายเศกสรรค์   สังขทิพย์

0973428201

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

นางสาวลดามณี ผิวทอง

0833693986

ม.4/11

นางวนิดา  ผุดผ่อง

09 3328 1189

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรณ์

08 3368 7575

   

ม.4/12

นายจีระศักดิ์   หมื่นแสน

09 36519141

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวจารวี   งามตา

09 79243598

   

ม.4/13

นายธีระ  แก้วพรม

09 9596 6523

คณิตศาสตร์

แสด

นายวิสันต์  กรสวัสดิ์

08 7513 7076

ม.4/14

นายวุฒิไกร   ปัดภัย

09 9204 5138

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศุภวรรณ   สุเกียรติชัยสกุล

09 3665 6246

   

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2564

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.5/1

นายกฤษฎางค์   พื้นแสน

08 7215 2727

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

นางสาวอนัญพร   สุขเฉลิม

08 4526 9717

ม.5/2

นางกฤษณา  วงศ์อินตา

08 9629 6899

คณิตศาสตร์

แสด

ม.5/3

นางจิราพร   บุ้งทอง

08 9718 4851

ภาษาไทย

เขียว

 

นายปรีชา  สารโท

06 1949 5963

   

ม.5/4

นางนิตยา  นูสีหา

08 6866 7211

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

นายสุรวุฒิ  ทองจิตร

08 7878 1525

ม.5/5

นายปรีชา  กุมภากูล

08 1186 9870

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวศุภวิมล  ผลดี

09 1831 2760

   

ม.5/6

นางอรรัมภา   ธรรมโรเวช

08 2876 7357

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาววัลลีย์   แสงสว่าง

08 5643 4559

   

ม.5/7

นางอุมาพร  อ่อนคำ

09 1863 9082

ภาษาไทย

เขียว

 

นายฆนรุจ  คำคุณนา

08 0753 8302

   

ม.5/8

นางสาวอนุรักษ์  สงัด

08 2326 4201

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายอัสนี  มูลสาร

08 1889 9017

   
 

นายทรงสิทธิ์  คุณสวัสดิ์

09 7050 9385

   

ม.5/9

นางสาววราพร  แก้วใส

09 2551 9656

ศิลปะ

ฟ้า

 

นางโคตรเพชร   มีโพธิ์

08 6933 2481

   

ม.5/10

นางสาวเรือนแก้ว  บุญโถน

08 9402 1771

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางจุฑารัตน์   ทาฤทธิ์

08 0465 0351

   

ม.5/11

นางสาวนงเยาว์  พิญญศักดิ์

08 6055 1635

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

นางรัดดาวรรณ์  มาปะโท

06 1956 2261  

ม.5/12

นางนันทนา   บุญโสภา

0963297959

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวศิริมรกต   ศรีมงคล

09 8664 9856

   

ม.5/13

นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร์

06 3364 1656

คณิตศาสตร์

แสด

ม.5/14

นางญาณิศา   แสงแสน

09 5840 8866

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางอรธิลา  บุญอาจ

09 1832 0437

   

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564

 

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.6/1

นายธีระวุฒิ   ภูมิแสน

08 9624 1665

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.6/2

นางสาวณัฐกานต์  ภาวะไชย

08 6975 1421

คณิตศาสตร์

แสด

นางอรทัย  วันดี

09 4792 3944

ม.6/3

นางสาวภัคจิรา  สมสะอาด

09 8531 6449

ภาษาไทย

เขียว

นางวิภาวดี  หมื่นแสน

09 4241 3357

ม.6/4

นางอรอนงค์  บุญกาญจน์

09 3325 7980

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

ม.6/5

นางนิภาพร   โชติบุญ

08 5023 4623

คณิตศาสตร์

แสด

นางสาวบังอร   มงคลคำ

08 9630 9075

ม.6/6

นางสุภัสสรา   ไชยรักษ์

0969900611

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

นางทัศนัย   งามเนตร

08 1789 1515

ม.6/7

นายประสิทธิ์  ช้อนศรี

08 2155 1884

ภาษาไทย

เขียว

นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนกูล

08 3364 8572

ม.6/8

นางสาวเยาวลักษณ์   มะลาหอม

09 3323 7554

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

นายสุบัน   พรหมจารีย์

09 4284 2740

นางสาวนวรัตน์   อารมณ์สวะ

09 8953 6528

ม.6/9

นายชัชวาล   ยุบลศรี

09 2410 6434

ศิลปะ

ฟ้า

นางสาวอภัสรา   รู้คุณ

09 8191 2759

ม.6/10

นางสาวศิริวัลย์   ธิมาไชย

0805159159

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

นางสาวจิราพร   กาลจักร์

0996701915

ม.6/11

นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล

08 9716 7766

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

นายสุรศักดิ์   อักษร

09 5146 9529

นางสาวปิยะพร  พุ่มจ้นทร์

09 4614 6145

ม.6/12

นางสาวเสาวณีย์   บุญศรี

0624753889

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

นางอรุณี   พิมพ์ดี

0951329715

ม.6/13

ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์สุรศิลป์

09 8656 4978

คณิตศาสตร์

แสด

ม.6/14

นางกฤษฎาวรรณ   กุมภากูล

08 5768 6600

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

นายนครินทร์   ศรีคง

08 2441 8533


[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]