วิสัยทัศน์  (Vision)                                                                                              

             “โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย ใฝ่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21”                           โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สู่ความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
               การน้อมนำศาสตร์พระราชา
หมายถึง การน้อมนำองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งทรงมีหลักในการพัฒนา 3 ขั้นตอน ได้แก่ หลักคิด คือ เป้าหมายในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  หลักทฤษฎี คือ แนวคิดและทฤษฎีที่ได้มีการทดสอบและพิสูจน์แล้วและได้พระราชทานสู่การปฏิบัติจริง  และหลักปฏิบัติ คือ ขั้นตอนของการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มาบูรณาการในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทักษะชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
              ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย หมายถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบทสังคมใหม่                 

              ใฝ่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วย

นวัตกรรมการเรียนรู้                                                                                                            

              ก้าวหน้าเทคโนโลยี หมายถึง  โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน                                      

              มีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 หมายถึง  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะสู่ศตวรรษที่ 21