chutchapon2

ดร.ชัชพล  รวมธรรม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เกิดวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2516 อายุ 48 ปี 4 เดือน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา

อาชีพ รับราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การศึกษา

          3.1 ระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา

          3.2 ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

          3.3 ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ในการทำงาน (ปัจจุบัน-อดีต)

เริ่มรับราชการ วันที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2542

อายุราชการ  21  ปี  10  เดือน ดำรงตำแหน่งที่สำคัญดังนี้

          4.1 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

               และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดยโสธร

          4.2 พ.ศ. 2558-2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม  ตำบลโนนทรายอำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

          4.3 พ.ศ. 2554– 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

          4.4 พ.ศ. 2542 – 2554 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาหลู่ ตำบลนาแก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

          4.5 พ.ศ. 2554 – 2558  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

          4.6 พ.ศ.2558-2561   ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม  ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

          4.7 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 

 

โทรศัพท์  045-711655

โทรสาร 045-711656

Email :