sanya2

นายสัญญา  สระสงคราม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชการ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 อายุ 57 ปี

วุฒิทางการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต

สาขา/วิชาเอกสังคมศึกษา

วิชาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)

คู่สมรส นางกนกอร  สระสงคราม อายุ 47 ปี

อาชีพ ค้าขาย มีบุตร 1 คน

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 115/9 ถนนรัตนเขต  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

ประวัติการศึกษา

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

วัน/เดือน/ปี

สถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6

-

7 มีนาคม 2520

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ 3

พลศึกษา

17 มีนาคม 2523

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่านวิทยา

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษา สังคมศึกษา

26 มีนาคม 2527

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

21 มีนาคม 2531

วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีร

การศึกษามหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

7 ตุลาคม 2552

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

วัน/เดือน/ปี

 

ตำแหน่ง /                        โรงเรียน

10 กันยายน 2533

อาจารย์ 1 ระดับ 3              โรงเรียนบ้านแดง สปอ.กุดชุม สปจ.ยโสธร

23 มิถุนายน 2538

อาจารย์ 1 ระดับ 4              โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สปอ.ป่าติ้ว สปจ.ยโสธร

1 เมษายน 2549

ครู อันดับ คศ.2                  โรงเรียนบ้านหนองบาก อำเภอป่าติ้ว สพท.ยส.2

6 พฤษภาคม 2551

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม อำเภอกุดชุม  สพท.ยส.2

1 ตุลาคม 2552

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม อำเภอกุดชุม  สพท.ยส.2

15 กรกฎาคม 2552

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว  สพท.ยส.1

7 พฤศจิกายน 2555

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (บุรุษ) เล่ม 123 ตอน 14 ข ราชกิจจารุเบกษา 27 มิถุนายน 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้น 4 ชื่อ จัตุรถาภรณ์  พระราชทานแต่งตั้งวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2540

ปริญญาบัตร ได้ศึกษาสำเร็จหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต จาก วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 21 มีนาคม 2531

วุฒิบัตร  อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2551

เกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการรายการกิจกรรมความเป็นเลิศ วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 สิงหาคม 2551

เกียรติบัตร เป็นนักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาหน่วยงานระหว่างส่วนราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2550

เกียรติบัตร อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแกนนำเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2551

เกียรติบัตร อบรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู สู่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2552

เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นโยบายการมัธยมศึกษาไทย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2552

 

โทรศัพท์  045-711655

โทรสาร  045-711656

Email :