rongrat2

ชื่อ                                             นายรองรัตน์ แก้วบุปผา

ปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่ง            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     

วิทยฐานะ                                    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง                             70453

สถานศึกษา/หน่วยงาน                 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

บรรจุครั้งแรกอ (อาจารย์ 1 ระดับ 3)       เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2545

บรรจุตำแหน่ง                                      อาจารย์ 1  ระดับ 3

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552

 

วันเกิดปีเกิด                      วันที่  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2520

ภูมิลำเนา                          บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 1 บ้านขุนหาญ  ตำบลขุนหาญ  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ปัจจุบัน                      บ้านเลขที่  282 หมู่ที่ 9  ถนน แจ้งสนิท  ตำบลเขื่องคำ  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์  35000 

                           

การศึกษาสูงสุด             ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา

                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา 

                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2536                มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2538                มัธยมศึกษาปีที่ 6ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2540                อนุปริญญา   สาขาวิชา ดนตรีสากล  สถาบันราชภัฏจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543                ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา ดนตรีสากล  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547                ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2553                ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2545                อาจารย์  1  ระดับ 3  โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2548                ครู คศ.1  โรงเรียนบ้านดงสำราญ อำเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2

พ.ศ. 2552                รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  อำเภอคำเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

พ.ศ. 2557                รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ผลงาน

        1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2558

        2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2563

        3.รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปีการศึกษา 2556

        4. รางวัลคุณภาพระดับองค์กร(School Quality Awards:ScQA) ปี 2557-2558)

        5. รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Education Commission Quality Award : OBECQA ) ปี 2559-2560

 

โทรศัพท์  085-793-2409

โทรศัพท์  045-711-655

โทรสาร  045-711-656

Email :