nipaporn2

นางนิพาภรณ์  กัลปดี     

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เกิด  11   กรกฎาคม  2515

ที่อยู่    274 หมู่ 6 ต.เขื่องคำ  อ.เมือง   จังหวัดยโสธร  35000

ประวัติการศึกษา   

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   (ศษ.ม)  สาขาการบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี      คุรุศาสตรบัณฑิต  (คบ.)  ฟิสิกส์   

 

ประวัติการรับราชการ

ปี  2538  อาจารย์   1  ระดับ  3   โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  ต.ห้องแซงอ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร

ปี  2540  อาจารย์   1  ระดับ  3   โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ต.เดิด อ.เมืองจ.ยโสธร

ปี  2547  อาจารย์   1  ระดับ  5   โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ต. หนองเรือ อ.เมือง  จ.ยโสธร

ปี  2552  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์   อ.เมือง   จ.ยโสธร 

ปี  2559  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม  อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร

ปี  2562  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง   จ.ยโสธรถึงปัจจุบัน

ประวัติผลงาน

                   (1) ได้รับรางวัลระดับประเทศ เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปี 2560

                   (2)  ได้รับโล่ รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

                   (3) ได้รับรางวัลเพชร สพม.ศก.ยส. ประจำปี 2564

                   (4) ได้รับรางวัลโล่รางวัล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสมาคม/ชมรมผู้ปกครองและครู ดีเด่น

                   (5) เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONEกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1         

                   (6) รางวัลพระราชทาน ชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประเภท สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ       

                   (7)รางวัล ชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประเภท สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1      

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ท.ม.   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

ท.ช.  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

เหรียญจักรพรรดิมาลา

 

โทรศัพท์  045-711-655

โทรสาร 045-711-656

Email :