piliwan2

นางพิไลวรรณ     สร้อยสิงห์     

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เกิด  15   ตุลาคม  2520

ที่อยู่    410/38   ถนนวิทยะธำรง  อ.เมือง   จังหวัดยโสธร  35000

 

ประวัติการศึกษา   

ปริญญาโท      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   (ศษ.ม)  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี      คุรุศาสตรบัณฑิต  (คบ.)  ภาษาไทย    สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติการรับราชการ

ปี  2547  อาจารย์   1  ระดับ  3   โรงเรียนเสรีวิทยา   อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

ปี  2548   ครู  โรงเรียนบ้านสงยาง  อ.มหาชนะชัย  สพท.ยส   เขต 1

ปี  2549  ครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อ.เมือง  สพท.ยส  1

ปี  2552  ครูโรงเรียนยโสธรพิทยโสธรพิทยาคม   อ.เมือง   จ.ยโสธร  สพท. ยส 1

ปี  2560  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา / รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

             อำเภอ ทรายมูล   จังหวัดยโสธร

ปี  2561   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา / รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

              อำเภอ คำเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร

ปี  2564  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา / รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   อำเภอ เมือง    จังหวัดยโสธร

การฝึกอบรมที่สำคัญ

หลักสูตร  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระหว่างวันที่  16 – 30  พฤษภาคม 2565

หลักสูตร    อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

               กรมการศาสนา

หลักสูตร     อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ แห่ง สพฐ.

ระหว่างวันที่  19 - 20  พฤษภาคม  2562   ณ   โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

หลักสูตร  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (2557 - 2567)

               ระหว่างวันที่  24 -25   ธันวาคม 2564

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ท.ม.   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ปี  พ.ศ. 2556

ท.ช.  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ปี พ.ศ. 2559

 

เบอร์โทร 087-958-4056

โทรศัพท์  045-711655

โทรสาร  045-711656

Email :