images กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564

images กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

images พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539

images พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546

images พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546

images พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

images พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

images พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

images พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

images พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

images พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)

images พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

images พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 40

images พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

images พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551

images พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553

images พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562

images พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

images ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)

images รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

images รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560