No Gift Policy

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  คลิก  Download  ไฟล์
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency  คลิก  Download  ไฟล์
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  คลิก  Download  ไฟล์