1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560    คลิก Download ข้อมูล
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 2553คลิก Download ข้อมูล
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545คลิก Download ข้อมูล
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 คลิก Download ข้อมูล
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 คลิก Download ข้อมูล
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิก Download ข้อมูล
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   คลิก Download ข้อมูล
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 คลิก Download ข้อมูล
9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิก Download ข้อมูล
10 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คลิก Download ข้อมูล
11 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 คลิก Download ข้อมูล
12 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 คลิก Download ข้อมูล
13 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิก Download ข้อมูล
14 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิก Download ข้อมูล
15 ข้อมูลข่าวสาร 2540 คลิก Download ข้อมูล
16 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คลิก Download ข้อมูล