• คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู  คลิก  Download  ไฟล์  • คู่มือ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คลิก  Download  ไฟล์  • คู่มืองานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศงานสาร  คลิก  Download  ไฟล์  • แผนงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ งานสารบรรณ  คลิก  Download  ไฟล์  • งานพิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   คลิก  Download  ไฟล์