• คู่มือ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คลิก  Download  ไฟล์ • ปก o3 บทบาทและอำหน้าหน้าที่1 ICON

  ปกคำสั่งานพิเศษ 22พ.ค.66

  images คู่มือครู นักเรียนและผู้ปกครอง

  images คู่มือการช่วยเหลือเด็กนักเรียน

  images คู่มือ คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน

  images คู่มือ กลุ่มบริหารงบประมาณ

  images คู่มือ กลุ่มบริหารวิชาการ

  images คู่มือ กลุ่มบริหารงานบุคคล

  images คู่มือ กลุ่มบริหารทั่วไป

  images คู่มือปฏิบัติงาน Zoom