รางวัลและผลงานการแข่งขันของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

รายการ

รางวัล

สาระการเรียนรู้/งาน

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นายพีรพล  กัลยารัตน์
2. นายเอกชัย  ฉลองบุญ

1. นางงามจิต  แก้วพรม
2. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69           ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. เด็กหญิงศิรประภา โยธานันท์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง

1. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์
2. นางงามจิต  แก้วพรม

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69        ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์   ภักดียุทธ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา

1. นางวนิดา  ผุดผ่อง
2. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา
2. เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์

1. นางสาวปิยะพร   พุ่มจันทร์
2. นายวัฒน์ชัย กาญจนศิริรัตน์
 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นายธนโชติ  สุนทรา
2. นายศรกฤษณ์  วรรณวงศ์
3. นางสาวสิรินดา  จันทร์แก้ว

1. นายวัฒน์ชัย กาญจนศิริรัตน์
2. นางสาวศุภวิมล  ผลดี
 

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้

ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นางสาวชัญญานุช  ชำนาญรบ
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  อุตอามาตย์
3. นางสาวอรวรรณ  องอาจ

1. นางวัฒนา  บุญเรือง
2. นางสาวเสาวนีย์  จันทะคุบ
 

การแข่งขันฟิสิกสัประยุทธ์  ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา  2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วิทยาศาสตร์

1. นายศรกฤษณ์    วรรณวงศ์

2.  นายธนโชติ    สุนทรา

3.  นายศศินทร์    นนทภา

4.  นายหัสดี    ลุล่วง

5.  นายวรปรัชญ์    นามมั่น

1. นายมงคล  พันธ์เพชร

2. นายกรบดินทร์  โพธิ์สิงห์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

วิทยาศาสตร์

 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 – 3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 – 3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง 

วิทยาศาสตร์

1. เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา

2. เด็กหญิงณัชยา  กลักโพธิ์

3. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญเกิด

1. นางสาวณัฐนันท์  เฉลียวพงษ์

2. นายวาทิต  แสงจันทร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4 – 6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง 

วิทยาศาสตร์

 

 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น      ม.1 – 3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง 

วิทยาศาสตร์

 

 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  ม.1 – 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง 

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขัน Thailand CANSAT- ROCKET Competition 2019 

รองชนะเลิศอันดับ 1 CANSAT – ROCKET

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขัน Thailand CANSAT- ROCKET Competition 2019 

Best Aerodynamics Design Award 

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขัน Thailand CANSAT- ROCKET Competition 2019 

Deployment award 

วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  ระดับชั้น ม 1- ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. เด็กหญิงชลมาศ  หลักทอง

2. เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์

3. เด็กหญิงสุดารัตน์ ฝ่ายดี

4. เด็กหญิงปริณดาพร  วรรณอ่อน

5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิมะพงศ์

1. นางจินตนา  พราวศรี

2. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์

การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม 4- ม 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นางสาวอริสา  อินอ่อน

2. นางสาวณัฐนิชา  สีเทา

3. นางสาวสุชัญญา จันโอ

4. นางสาวสุชาดา  สมหวัง

5. นางสาวคณิสตรา  สมจิตร

1. นางสาวนงเยาว์ พิญญศักดิ์

2. นางสรินยา  จันทจร

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.4- ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นางสาวชลทิพย์ ศิลธรรม

2. นางสาวชุติกาญจน์ ชูรัตน์

3. นายณัฐภัทร  อุ่นศิริวงศ์

4. นายนครินทร์ อินสว่าง

5. นายนัฐกรณ์  ศรีมันตะ

6. นายภพพล  วงศ์เรือง

7. นางสาววิชญา สีตาบุตร

8. นายวีระชัย โคตรสมบัติ

9. นางสาวสขิลา  เมืองคง

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วงคณิต

1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน

2. นายวาทิต  แสงจันทร์

3. นายฆนรุจ  คำคุณนา

การแข่งขันประติมากรรม 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อาชญาทา

2. เด็กชายกีรติ  โสมตะนัย

3. เด็กชายอภิชัย  อารีรักษ์

1. นางวนิสา  อุตรา

2. นายชัชวาล  ยุบลศรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

นายนิสิต  ศิริโสม

นางกองทอง จันธิมา

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

นางสาวจิดาพา รุณวงค์

นางกองทอง จันธิมา

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

ศิลปะ

เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองก้านเหลือง

นายวายุระ สู้ณรงค์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

ศิลปะ

1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตามวัน

2. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ

3. เด็กหญิงลลิตา คูณผล

4. เด็กหญิงดานา ปาทาน

5. เด็กหญิงจิระดา ป้องกัน

6. เด็กหญิงจิตรดา  ต้นจัน

7. เด็กหญิงกัลยา จันทร์เหลือง

8. เด็กหญิงกัญญาวีร์ วรรณประเสริฐ

9. เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่คง

นางสาววราพร  แก้วใส

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

1. นางสาวกิตติยากร พรหมชาติ

2. นางสาวกุลชญา มหาคำ

3. นางสาวชลชญา ชลาชัย

4. นางสาวชีวาพร เวฬุวนารักษ์

5. นางสาวศิริพรรษา นะราราช

6. นางสาวสุมินตรา ไกรศรี

7. นางสาวอมลดา หูตาชัย

8. นางสาวอาทิตยา ไชยศรี

9. นางสาวเจนจิรา กุมภาษี

นางสาววราพร  แก้วใส

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง

เดี่ยวโหวด  ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

เด็กชายศุภพล  จันทมาลา

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย

เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

เด็กชายญาณกร   แสงชาติ

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย

เดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

เด็กชายธนบดี   พุฒพันธ์

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ระดับมัธยมศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

1. เด็กชายกรวิชญ์ สมหนองหาร 

2. เด็กชายญาณกร  แสงชาติ  

3. เด็กชายธนบดี พุฒพันธ์

4. เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีเนตร

5. เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง

6. นายชนกานต์  ยาวโนภาส

7. เด็กชายนิติพงศ์   บุญทรัพย์

8. นางสาวสุภิสรา สมพงษ์พันธ์

9. นายกฤษดากร   จันต๊ะวงศ์

10.นางสาวพินวรา  เรียงแก้ว

11.เด็กชายปานนรา  สุระขันธ์

12.นายนทีธร     ศระวัฒน์

13.เด็กชายอานัส    ธาตุทอง

14.เด็กชายธนิสร    บุญปก

15.นายเอกสิทธ์    หอมสนิท

16.เด็กหญิงณัฐธิดา    ประเสริฐ

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันวงอังกะลุง

ระดับมัธยมศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

1. เด็กชายกรวิชญ์ สมหนองหาร 

2. เด็กชายญาณกร  แสงชาติ  

3. เด็กชายธนบดี พุฒพันธ์

4. เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีเนตร

5. เด็กหญิงสิริยากร  ยงยิ่ง

6. นายชนกานต์  ยาวโนภาส

7. เด็กชายนิติพงศ์   บุญทรัพย์

8. นางสาวสุภิสรา สมพงษ์พันธ์

9. นายกฤษดากร   จันต๊ะวงศ์

10.นางสาวพินวรา  เรียงแก้ว

11.เด็กชายปานนรา  สุระขันธ์

12.นายนทีธร     ศระวัฒน์

13.เด็กชายอานัส    ธาตุทอง

14.เด็กชายธนิสร    บุญปก

15.นายเอกสิทธ์    หอมสนิท

16.เด็กหญิงณัฐธิดา    ประเสริฐ

นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

 

นายนรินทร์  อุดมนิวิ

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ศิลปะ

 

นายนรินทร์  อุดมนิวิ

การแข่งขันจิตรกรรมไทย สีเอกรงค์  ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

ศิลปะ

นางสาวญาดา   แก้วทองคำ

นางสาวนิศากร  กาแก้ว

 

“วัฒนคุณากร”

ผู้ทำคุณประโยชน์

ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ศิลปะ

นางสาวรสิตา เจริญผล

 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

 ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พราวศรี

นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงรสธร  ศักดิ์ศิริโสภณ

นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. เด็กหญิงครองขวัญ  ครอบบัวบาน

2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทนทาน

3. เด็กชายณันสพัทธ์  เติมทรัพย์

4. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ใหญ่ล้ำ

5. นางสาวโยษิตา  ทองโสม

1. นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์

2. นายพศิน  พิจารณ์

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวกมลชนก  จำปานิล

2. นางสาวขวัญสิริ  นามมนตรี

3. นายปิยวัชร  หงษ์คำ

4. นางสาววริศรา  ไชยสัจ

5. นายแทนไท  สุขศรีนวล

1. นางนันทนา  บุญโสภา

2. นางสาวสิริรัตน์  งามสาย

การแข่งขันพูดภาษาจีน

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. เด็กหญิงภันทิลา  มีไชยา

2. เด็กหญิงสรินรัตน์  ตั้งสิริมงคลกุล

1. นางสาวชิดชนก  สระสงคราม

2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวกัญญาพัชร  ศรีอักษร

2. นางสาวชาลิสา  ทองสถิตย์

3. นายพิธภัณฑ์พร  แสนวงษ์

4. นางสาวลักษณาวดี  ธนาคุณ

5. นางสาวไปรยา  สารพัฒน์

1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล

2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาต่างประเทศ

1. นายกิตติภูมิ  สัตนันท์

2. นายธนากร  สีขวา

3. นายมุ่งมั่น  ค่ำโพธิ์

4. นางสาววรณัน   ศิริโสม

5. นางสาวศิริรัตน์  เวชกามา

1. นายอิสระพงษ์   ทาฤทธิ์

2. นางสาวกนิษฐา  เครือชารี

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

เหรียญเงิน

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดารัตน์  เตาให

นางสาวเสาวณีย์  บุญศรี

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทานตะวัน  จิตสาร

นายสุพจน์   พงษ์สถิตย์

การแข่งขันพูดภาษาจีน

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวธมลวรรณ  หลาบโพธิ์

2. นางสาวมณฑิรา   ดีล้วน

1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล

2. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3

 

 

ภาษาต่างประเทศ

1. เด็กชายจักรินทร์  กระจงกลาง

2. เด็กหญิงรมิตา  เพ็งอินทร์

1. นายอิสระพงษ์   ทาฤทธิ์

2. นางสาวกนิษฐา  เครือชารี

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

1. นางสาวกนกรดา  กงเงิน

2. นางสาวปภาวรินทร์  กองศรีมา

1. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์

2. นางสาวชิดชนก   สระสงคราม

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรลดา  พุกบุญมี

นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

เหรียญทองแดง

ภาษาต่างประเทศ

นายณพงศ์  บุญเจริญ

นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน

การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6

 

 

ภาษาต่างประเทศ

นายภากร  ฆ้องดี

นางสาวกนิษฐา  เครือชารี

การประกวดโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เด็กหญิงจิราภา  ช่างเหล็ก

2. เด็กชายนรากร  ชูรัตน์

3. เด็กหญิงนัฐนันท์  เผ่าเพ็ง

4. เด็กหญิงพัทธนันท์   จันทร์เหลือง

5. เด็กหญิงมณฑิชา  ศรีพรหม

1. นางสาวนิตยา  รักบุญ

2. นางสุรีมาศ  สุขทาษ

การประกวดโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. นางสาวณัฐพร  พัฒนาปรีชาพงษ์

2. นางสาวบุญญรักษ์  แซ่ตั้ง

3. นายภูธเนศ  นักผูก

4. นายวีระพล  ช่างไถ

5. นางสาวศศิธร  ภูคำ

1. นางสาวกิตติกุล  พรมชาติ

2. นางสาวอัญชุลี อุดรกิจ

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เด็กหญิงสุภาดา   ศรีชมภู

นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัตนา  บุตรช่วง

นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์

การประกวดเพลงคุณธรรม

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. นางสาวญาณวดี  เมาะราษี

2. นางสาวทิพวรรณ  จันทะชารี

3. นางสาวนริศรา  แก้วทองคำ

4. นางสาววิภาดา  พุฒป่า

5. นางสาวไอลิน  สินสมุทร

1. ว่าที่ร้อยตรี สมยงค์  มีแก้ว

2. นางอรรัมภา ธรรมโรเวช

การประกวดมารยาทไทย

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เด็กหญิงนิชนันท์  โสสภา

2. เด็กชายภาคิน  ศิลปสว่าง

1. นางสุภาพร  อ่อนจินดา

2. นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ปี 2562  เนื่องในวันวิสาข-บูชา  วันสำคัญสากลของโลก

ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. นายภูมิรพี คุณุรัตน์

2. นางสาวธัญธร แย้มแก้ว

นายธีระวุฒิ ภูมิแสน

ครูที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล

จากคุรุสภา

รางวัลคุรุสดุดี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-

นายธีระวุฒิ ภูมิแสน

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาไทย

นางสาวภัทรานิษฐ์  ปทุมวัน

นางสาววราภรณ์  ไวพจน์

การแข่งขันพินิจวรรณคดี

ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

ภาษาไทย

นายอัมรินทร์  ชาญกล้า

นางจิราพร  บุ้งทอง

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

ภาษาไทย

เด็กชายธีรภัทร์  เรืองสันติกุล

นายประสิทธิ์  ช้อนศรี

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

ภาษาไทย

นางสาวกานต์ธิดา  เศิกสิริ

นางลักขณา  พรมสุวรรณ

การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่

กาพย์ยานี 11 (6 บท)

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ภาษาไทย

1. นางสาวกนกอร  เทียมเมฆ

2. นางสาวจิราภรณ์  แสงสว่าง

1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย

2. นางสุณีภสร์  คำมะลุนพัฒนะกุล

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

 

คณิตศาสตร์

เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร

นายชิษณุชา  พระสว่าง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

เหรียญทองแดง

 

คณิตศาสตร์

1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย

2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ

3. เด็กหญิงรมย์นลิน  ทาณะระ

1. นางสุกัญญา  สัมปันโณ

2. นางเกษอาภรณ์  สิงห์ตา

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

 

คณิตศาสตร์

1. เด็กหญิงศรัณย์พัทธ์  พรหมป้อง

2. เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา

1. นายวิสันต์  กรสวัสดิ์

2. นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ระดับชั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญเงิน

 

คณิตศาสตร์

1. นางสาวปพิชญา  พิสชาติ

2. นายศุภกานต์  มาทะวงษ์

1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย

2. นางอรทัย  วันดี

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

 

คณิตศาสตร์

1. เด็กชายชยทัต  ราษอาษา

2. เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ

1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ

2. นางณัฎฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

 

คณิตศาสตร์

เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ

นางวรรณพร  วงศ์ก่อ

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4–ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทองแดง

 

คณิตศาสตร์

นางสาวนนทิชา  แจ่มจำรัส

นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์

การแข่งขันเวทคณิต

ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ

เหรียญทอง

 

คณิตศาสตร์

เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล

นางวิราวรรณ  หงษ์ทอง

รางวัลคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563

มีนักเรียนผ่านรอบที่ 1 จำนวน  17 คน มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2

คณิตศาสตร์

 

 

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รอบ ALL  STAR Intelligent Contest ประจำปี 2562

นักเรียนได้รับรางวัล

จำนวน 3  คน

คณิตศาสตร์

 

 

รางวัลเข้าร่วมแข่งขันโครงงานประเภททฤษฎีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์

เข้าร่วม

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

0074

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.1/1

นางสุรีมาศ   สุขทาษ

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาวอัญชุลี  อุดรกิจ

 

 

ม.1/2

นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย

คณิตศาสตร์

แสด

ม.1/3

นายไพฑูรย์  เหรียญทอง

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นางนัดจดา  จูมวงษ์

 

 

ม.1/4

นางสาวกิตติกุล   พรมชาติ

สังคมศึกษา ฯ

ฟ้า

 

นางสาวโยษิตา  ดวงมาลย์

 

 

ม.1/5

นางสาวสุปราณี  หัวดอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศรัญญา  ศรีเนตร

 

 

ม.1/6

นางดวงตา  เวชกามา

ภาษาไทย

เขียว

 

นางธนพร  วงศ์กมลาไสย

 

 

ม.1/7

นางนุชรี   โสภณ

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสุกัญญา  สัมปันโณ

 

 

ม.1/8

นายธนชน   กุดหอม

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

ม.1/9

นางวนิสา   อุตรา

ศิลปะ

ฟ้า

 

นายนรินทร์   อุดมนิวิ

 

 

ม.1/10

นางแก่นจันทร์   ทอนศรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายวงศ์หิรัณย์   สัมปันโณ

 

 

ม.1/11

นางสาววิภาพร   ศรีคำเวียง

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

นางสาวนิตยา   รักบุญ

ม.1/12

นายณัฐวุฒิ    อ่อนคำ

คณิตศาสตร์

แสด

ม.1/13

นางสาวดวงจินตน์   อินทรรี

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

ม.1/14

นางรัศมี   ช่างเกวียน

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางทัศนียา   เวชสุนทร

 

 

ม.1/15

นายนิวัฒน์   สุรเสน

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวกนิษฐา   เครือชารี

 

 

ม.1/16

นางวิราวรรณ   หงษ์ทอง

คณิตศาสตร์

แสด

ม.1/17

นางสาวณัฐนันท์   เฉลียวพงษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางกนกขวัญ   บุญภาค

 

 

 


ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.2/1

นางสุภาพร   อ่อนจินดา

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.2/2

นางวรรณพร  วงศ์ก่อ

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวจุฑารัตน์   อธิมัง

 

 

ม.2/3

นายเทอดเกียรติ   แสนสวาสดิ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นายสันติสุข   แก้วศิริ

 

 

ม.2/4

นางศิริวรรณ   จิตพงษ์

การงานอาชีพ

เหลือง

ม.2/5

นางทัศนา    กองศรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวปราณี   วงเวียน

 

 

 

นางวรวีร์    อุดรกิจ

 

 

ม.2/6

นายสง่า    พันพิพัฒน์

การงานอาชีพ

เหลือง

นางวัฒนา   บุญเรือง

ม.2/7

นายสุเมธ    โพธิ์ไข

คณิตศาสตร์

แสด

ม.2/8

นางสาววราภรณ์   ไวพจน์

ภาษาไทย

เขียว

 

นางสาวพรรณี   บุญหนุน

 

 

ม.2/9

นายทวีวัฒน์    เวฬุวนารักษ์

ศิลปะ

ฟ้า

 

นางสาวนิศากร   กาแก้ว

 

 

ม.2/10

นางเทียมจันทร์    ศรีสมุทร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวบุษกร    สิงห์คู่

 

 

ม.2/11

ว่าที่ ร.ต.สมยงค์    มีแก้ว

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นายนพคุณ    ดาโรจน์

 

 

ม.2/12

นายอำนวย    เวชกามา

แนะแนว

เขียว

 

นางจิรภา    สมหวัง

 

 

 

นางกาญจนา   บุญไทย

 

 

ม.2/13

นายวัฒนะ    กันทาทรัพย์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

ม.2/14

นายสุขนิรันดร์    พันสาย

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นายศิวนันท์    นานาค

 

 

ม.2/15

นางเกษิณีย์    ราณีเวชช

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นายพศิน    พิจารณ์

 

 

ม.2/16

นายชิษณุชา   พระสว่าง

คณิตศาสตร์

แสด

 

นายดำรงค์ชัย    มาปะโท

 

 

ม.2/17

นายวาทิต    แสงจันทร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศศิธร   เยื่อใย

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.3/1

นางกรรณิการ์   ยาวะโนภาส

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.3/2

นางเกษอาภรณ์   สิงห์ตา

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางปิยะนุช   ธิมาชัย

 

 

ม.3/3

นายปราโมช   สุธีร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นายประเสริฐ   สุนาคราช

 

 

ม.3/4

นางอรนิจ   ขันธหัตถ์

การงานอาชีพ

เหลือง

 

นางกัญณพัทธ์ภรณ์  อมรศักดิ์

 

 

ม.3/5

นายศุภชัย   อุดรกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายมงคล   พันธ์เพชร

 

 

ม.3/6

นายสุกิจ  คุณุรัตน์

การงานอาชีพ

เหลือง

 

นางอัมพร  จันเหลือง

 

 

ม.3/7

นางสาวพิกุลทอง   บุญคำ

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางณัฎฐกานต์   วัฒนานุสิทธิ์

 

 

ม.3/8

นางศิริพร   มาตะราช

ภาษาไทย

เขียว

 

นางสาววิมลรัตน์   ดีดวงพันธ์

 

 

ม.3/9

นางงามจิต  แก้วพรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายสมสมัย  อินทะมน

นางสาวเสาวณีย์   จันทะคุบ

ม.3/10

นางสาววรากร   บุญทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางอาทิตยา   แสนโยธา

 

 

ม.3/11

นายกิจเมธี   บุญมา

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.3/12

นางวัฒนา   วงศ์พานิชย์

แนะแนว

เขียว

 

นางสรินยา   จันทจร

 

 

ม.3/13

นายสุพจน์   พงษ์สถิตย์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นายอิสระพงษ์  ทาฤทธิ์

 

 

ม.3/14

นางวันวิสาข์  จตุรภัทรพงศ์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวสิริรัตน์  งามสาย

 

 

ม.3/15

นางพินทุสร  ไชยธงรัตน์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน

 

 

ม.3/16

นางธิดารัตน์  หิรัญพัชรสกุล

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวธมลวรรณ  โคตรพันธ์

 

 

ม.3/17

นางภิรพา  สุวรรณเพชร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวสุภาพร  สุดบนิด

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.4/1

นายกฤษฎางค์   พื้นแสน

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาวอนัญพร   สุขเฉลิม

 

 

ม.4/2

นางสาวกฤษณา  วงศ์อินตา

คณิตศาสตร์

แสด

ม.4/3

นางจิราพร   บุ้งทอง

ภาษาไทย

เขียว

 

นายปรีชา  สารโท

 

 

ม.4/4

นางนิตยา   นูสีหา

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

 

นายสุรวุฒิ   ทองจิตร

 

 

ม.4/5

นายปรีชา   กุมภากูล

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวศุภวิมล   ผลดี

 

 

ม.4/6

นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง

 

 

ม.4/7

นางอุมาพร   อ่อนคำ

ภาษาไทย

เขียว

 

นายฆนรุจ   คำคุณนา

 

 

ม.4/8

นายทรงศักดิ์   ทองเลิศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวอนุรักษ์   สงัด

 

 

 

นายทรงสิทธิ์   คุณสวัสดิ์

 

 

ม.4/9

นางสาววราพร  แก้วใส

ศิลปะ

ฟ้า

 

นายวายุระ  สู้ณรงค์

 

 

ม.4/10

นางสาวเรือนแก้ว  บุญโถน

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

นางจุฑารัตน์   ทาฤทธิ์

ม.4/11

นางจินตนา   พราวศรี

แนะแนว

เขียว

 

นางสาวนงเยาว์   พิญญศักดิ์

 

 

 

นางรัดดาวรรณ์   มาปะโท

 

 

ม.4/12

นางนันทนา   บุญโสภา

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวศิริมรกต   ศรีมงคล

 

 

ม.4/13

นางธิดาพรรณ   กนิษฐพยาฆร์

คณิตศาสตร์

แสด

ม.4/14

นางญาณิศา   แสงแสน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางอรธิลา  บุญอาจ

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.5/1

นายธีระวุฒิ   ภูมิแสน

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.5/2

นางสาวณัฐกานต์   ภาวะชัย

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางอรทัย  วันดี

 

 

ม.5/3

นางสาวภัคจิรา   สมสะอาด

ภาษาไทย

เขียว

 

นางวิภาวดี   หมื่นแสน

 

 

ม.5/4

นางอรอนงค์   บุญกาญจน์

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

ม.5/5

นางนิภาพร   โชติบุญ

คณิตศาสตร์

แสด

 

นางสาวบังอร   มงคลคำ

 

 

ม.5/6

นายมนัส   บุญถูก

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

 

นางสุภัสสรา   ไชยรักษ์

 

 

ม.5/7

นางสุณีภัสร์   คำมะลุนพัฒนกูล

ภาษาไทย

เขียว

 

นายประสิทธิ์   ช้อนศรี

 

 

ม.5/8

นายสุบัน   พรหมจารีย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวเยาวลักษณ์   มะลาหอม

 

 

 

นางสาวนวรัตน์   อารมณ์สวะ

 

 

ม.5/9

นายชัชวาล   ยุบลศรี

ศิลปะ

ฟ้า

 

นางสาวอภัสรา   รู้คุณ

 

 

ม.5/10

นางสาวศิริวัลย์   ธิมาไชย

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวจิราพร   กาลจักร์

 

 

ม.5/11

นางจุฬาลักษณ์   พิทยารัตน์ตระกูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

นายสุรศักดิ์   อักษร

นางสาวปิยะพร   พุ่มจันทร์

ม.5/12

นางสาวเสาวณีย์   บุญศรี

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางอรุณี   พิมพ์ดี

 

 

ม.5/13

ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์   สุรศิลป์

คณิตศาสตร์

แสด

ม.5/14

นางกฤษฎาวรรณ   กุมภากูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายนครินทร์   ศรีคง

 

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563

 

ห้อง

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะสี

ม.6/1

นางทัศนัย   งามเนตร

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.6/2

นางเยาวมาลย์   ละอองนวล

คณิตศาสตร์

แสด

ม.6/3

นายพิสิษฐ์   วัฒนาไชย

การงานอาชีพ

เหลือง

ม.6/4

นางนิชาภา   สุทธนากาญจน์

สุขศึกษาและพลศึกษา

เขียว

ม.6/5

นางสุกัญญา   มิรัตนไพร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นายเพิ่มพูน   บุ้งทอง

 

 

 

นายกรบดินทร์   โพธิ์สิงห์

 

 

ม.6/6

นางเพ็ญลักษณ์   สุภา

สังคมศึกษาฯ

ฟ้า

ม.6/7

นางลักขณา   พรมสุวรรณ

ภาษาไทย

เขียว

ม.6/8

นายชัชวาล   มูลมณี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางธิดารัตน์   สร้อยจักร

 

 

ม.6/9

นางกองทอง   จันธิมา

ศิลปะ

ฟ้า

 

นางโคตรเพชร   มีโพธิ์

 

 

ม.6/10

นายเศกสรรค์   สังขทิพย์

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวชิดชนก   สระสงคราม

 

 

ม.6/11

นางวนิดา   ผุดผ่อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

นายชัชวาลย์   ศรีสุวรรณ์

 

นางสาวกิติยา   ลาภูตะมะ

 

 

ม.6/12

นายจีระศักดิ์   หมื่นแสน

ภาษาต่างประเทศ

เหลือง

 

นางสาวจารวี   งามตา

 

 

ม.6/13

นายธีระ   แก้วพรม

คณิตศาสตร์

แสด

 

นายวิสันต์   กรสวัสดิ์

 

 

ม.6/14

นายวุฒิไกร   ปัดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมพู

 

นางสาวศุภวรรณ   สุเกียรติชัยสกุล