1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP