1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  นำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  นำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในนาม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม