1

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานเนื่องในพิธีวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

1

นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคมพร้อมด้วยนางสาวธมลวรรณ โคตรพันธ์ และนางสาวศุภวิมล ผลดี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชั้นเรียน/ ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา

1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยโสธร ร่วมกับ รพ.สต. และอสม. ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก  นักเรียนหญิงระดับชั้น ม.1

1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  Classroom Meeting ปีการศึกษา 2566