yspnews170963 1

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางนิพาภรณ์  กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารบุคคล

yspnews170963 2yspnews170963 3yspnews170963 4yspnews170963 5

เป็นประธานในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่ชนะเลิศการวาดภาพและนิทรรศแสดงภาพวาด ในโครงการวาดภาพหัวข้อ ผ่านโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งเสริมให้นักเรยนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระบายสี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่งผลงาน 38 ผลงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 35 ผลงาน การแสดงผลงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563  ณ ทางเดินเข้า-ออก ฝั่งสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร