S 7479299

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน ปี 2562

 

นายวีระชัย โคตรสมบัติ และนายนครินทร์ อินสว่าง เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมปี 2563 ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ณ กอประชุมใหญ่กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

S 7094277

S 7479301S 7479305