yspnews061063 1

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอดุลย์  วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรตมอบเกียรติบัตรให้กับ นายชนกานต์  ยาวะโนภาส 

 

นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เก็บเงินได้และส่งคืนให้เจ้าของ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนชอบความชื่อสัตย์สุจริต และสมควรได้รับการยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยมี นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเรียน  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

142328

yspnews061063 2yspnews061063 3yspnews061063 4yspnews061063 5