yspnews121063 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

yspnews121063 2yspnews121063 3yspnews121063 4yspnews121063 5

ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินโรงเรียนคุณธรรม เพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดวงดาวที่ 3  โดย นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะรองผู้บริหารกรรมการบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน นำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรมแต่ละระดับชั้น ให้คณะกรรมการได้ทราบ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม