yspnews020264 1

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัชพล  รวมธรรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับดีขึ้นไป (3.00) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ  โดยมีนักเรียนจำนวน 6 ระดับชั้น จำนวน 112 คน พร้อมให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โหลดรูปภาพทั้งหมด 

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1rzkcx-NTmvMOxALPskf4t2V0WQeAc7zW?usp=sharing

yspnews020264 2yspnews020264 3yspnews020264 4yspnews020264 5