yspnews030264 1

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้เป็นประธานในการประชุมให้นโยบาย และจุดเน้นฯ

เพื่อร่วมขับเคลื่อน และนำสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา พร้อมประกาศจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สำนักงานมาตรฐาน โรงเรียนมาตรฐาน เด็กนักเรียนขยันเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ ผู้บริหารมีคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ ทุกภาคส่วนสนับสนุนสู่พื้นที่นวัตกรรม” มีเป้าหมาย “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม” โดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ 1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 ปี 1 นวัตกรรม  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม  พร้อมร่วมยินดีกับ  นายกฤษณัฐ  แสนโยธา เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม และ นายสุพิษ  จอมหงษ์ เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา  ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1bW7A5NWFTeDoEtcQ6KfsZe5oU52bAIFi?usp=sharing 

yspnews030264 2yspnews030264 3yspnews030264 4yspnews030264 5