ข่าวประชาสัมพันธ์180264 3

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564  นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ซึ่งมอบหมายให้คุณครูจิราพร กาลจักร์ และคุณครูลดามณี ผิวทอง ครูที่ปรึกษาชมรม นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่น 11 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดยโสธร ตัวแทนนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE  เพื่อเพิ่มศักยภาพชมรม ให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาเยาวชนให้มีบุคลิกภาพที่ดีและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม