1

วันที่ 28 มีนาคม 2564  ดร. ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจลูก ๆ นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 

ในการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ผ่านเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบระดับประเทศ (รอบมหกรรม) ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

1 123445678910