1

วันที่ 30 มีนาคม  2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในพิธีวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทกับนักเรียนที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากร  มีการบายสีสู่ขวัญ ผูกข้อมือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษานักเรียนแต่ละห้อง พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา พร้อมบูรณาการการแสดงแข่งขันดนตรีสากลของนักเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1sxhhbA5rFRKO5gFabz255gDHoh4zHSy0?usp=sharing

2345678910111213  2 1314