ข่าวประชาสัมพันธ์230464RS

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563

    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมยินในความมุ่งมั่นกับการสอนของคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ที่มุ่งมั่น ขยันเรียน จนส่งผลให้   โรงเรียนยโสธรพิทยาคมมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา