วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ติดตามและเยี่ยมชมกระบวนการการรับนักเรียนพร้อมให้แนวนโยบายการรับนักเรียน ในช่วงการระบาดของโรค COVID 19 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะรองผู้บริหาร คณะทำงานการรับนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานขั้นตอนรูปแบบการรับนักเรียนในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้รับทราบ