วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับตัวแทน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ในการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอนแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยมีงานรับนักเรียน นำโดย นายกฤษณัฐ แสนโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมให้ข้อมูล ขั้นตอนรูปแบบการรับนักเรียนในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมตอบคำถามจากเจ้าหน้าที่ตัวแทน สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม