1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่4 

ซึ่งได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นักเรียนที่ได้เข้าเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมให้โอวาท แนวนโยบายการการบริหารงานของทางโรงเรียน จากนั้นรองผู้บริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้พบนักเรียน เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน โดยเฉพาะกลุ่มบริหารงานวิชาการ ที่เน้นเกี่ยวการเรียนของนักเรียน ท้ายสุดได้นักเรียนลงทะเบียนเรียนกับครูปรึกษา และรับอุปกรณ์การเรียน ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234566789