1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วย นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับดีขึ้นไป 

(3.00) ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวนทั้งสิ้น 1,561 คน  โดยแยกเป็น นักเรียนระดับชั้น ม.1  381 คน 59.06 %  ชั้น ม.2 373 คน 58.25 % ชั้น ม.4 386 คน 67.95%  และชั้น ม.6 421 คน 82.22% โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้จัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในแต่ละระดับ ที่ได้อันมากกว่า TOP 10  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tUSM9vlfUZ-zuBxGtYj8A5aDsEJGw3gQ?usp=sharing

234567891011121314