1

วันที่ 1 เมษายน 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีครูปรึกษาในแต่ละห้อง รับมอบตัวนักเรียน  ซึ่งวันที 1 เมษายน 2566 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และวันที 2 เมษายน 2566 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

6

345678910