1

วันที่ 2 เมษายน 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีครูปรึกษาในแต่ละห้อง รับมอบตัวนักเรียน  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234567891011121314