1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566  ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบปะกับนักเรียนหน้าเสาธง ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

พร้อมกล่าวต้อนรับ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  พร้อมให้โอวาทนักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

23457891011