1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ 

 

พร้อมได้รับเกียรติจาก นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอเมืองยโสธร บรรยายพิเศษ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักปกครอง” และวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ นายทรงพล อันทะระ และนายวีระพล  ช่างไถ่ นักเรียนห้องเรียนพิเศษนิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345