1

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายรองรัตน์  แก้วบุบผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ประธานเปิดค่ายวิชาการภาษาไทย “ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย ให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และเขียนสวย”

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย การทำงานเป็นกลุ่ม และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านภาษาไทย นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 271 คน พี่เลี้ยงเป็นนักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 31 คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 14 คน  ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678810111213