1

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาค ประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 

ซึ่งมี นายสุบัน พรหมจารีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมประเภทการตอบปัญหา  ประเภทการแข่งขัน  โครงงาน  และการแข่งขัน ROV YSP and FREE FIRE Championship ที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก การจัดนิทรรศการจากนักเรียน  พร้อมได้รับความอนุเคราะห์กิจกรรมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

https://photos.app.goo.gl/UuieXRadq6FNpDvt6

234567891011121314