1

วันที่ 1 กันยายน 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น โดยมี  เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยรัก ม.2/1

ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี “อาสาฬหบูชา น้อมวันทาพระสงฆ์”  มอบเกียรตบัตร ประกวดการสวดมนต์หมู่  การเข้าทดสอบทักษะดนตรีพื้นบ้าน   และทักษะดนตรี  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234567