1

วันที่ 6 กันยายน  2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการประกวดเต้นแอโรบิคในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 17 ห้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่มีอยู่ในการจัดการเรียนการสอน และชมรม To Be Number One การ ณ โรงพละศึกษา  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2345678